Génèse 38:13
ויגד לתמר לאמר הנה חמיך עלה תמנתה לגז צאנו׃
2 Samuel 13:23
ויהי לשנתים ימים ויהיו גזזים לאבשלום בבעל חצור אשר עם אפרים ויקרא אבשלום לכל בני המלך׃