Proverbes 5:12
ואמרת איך שנאתי מוסר ותוכחת נאץ לבי׃
Proverbes 5:13
ולא שמעתי בקול מורי ולמלמדי לא הטיתי אזני׃
Romains 14:21
טוב שלא תאכל בשר ולא תשתה יין ולא תעשה דבר אשר יתנגף בו אחיך או יכשל או יחלש׃
2 Corinthiens 1:12
כי זאת היא תהלתנו עדות לבבנו אשר בתם וישר אלהים התהלכנו בעולם וביותר אתכם ולא בחכמת הבשר כי אם בחסד אלהים׃
1 Samuel 25:33
וברוך טעמך וברוכה את אשר כלתני היום הזה מבוא בדמים והשע ידי לי׃
1 Samuel 24:15
והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את ריבי וישפטני מידך׃
1 Samuel 26:23
ויהוה ישיב לאיש את צדקתו ואת אמנתו אשר נתנך יהוה היום ביד ולא אביתי לשלח ידי במשיח יהוה׃
2 Samuel 22:48
האל הנתן נקמת לי ומוריד עמים תחתני׃
Psaumes 94:1
אל נקמות יהוה אל נקמות הופיע׃
Romains 12:19
אל תנקמו נקם ידידי כי אם תנו מקום לרגז כי כתוב לי נקם ושלם אמר יהוה׃
1 Samuel 25:40
ויבאו עבדי דוד אל אביגיל הכרמלה וידברו אליה לאמר דוד שלחנו אליך לקחתך לו לאשה׃
Génèse 40:14
כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה׃
Luc 23:42
ויאמר אל ישוע זכרני נא אדני בבאך במלכותך׃