1 Samuel 25:13
ויאמר דוד לאנשיו חגרו איש את חרבו ויחגרו איש את חרבו ויחגר גם דוד את חרבו ויעלו אחרי דוד כארבע מאות איש ומאתים ישבו על הכלים׃
Job 30:8
בני נבל גם בני בלי שם נכאו מן הארץ׃
Psaumes 37:8
הרף מאף ועזב חמה אל תתחר אך להרע׃
Ephésiens 4:26
רגזו ואל תחטאו אל תשקע החמה על רגזכם׃
Ephésiens 4:31
כל מרירות וחמה ורגז וצעקה וגדוף תסירו מכם עם כל הרשעה׃
1 Thessaloniciens 5:15
וראו פן ישלם איש לאיש רעה תחת רעה כי אם רדפו בכל עת את הטוב הן לאיש איש מכם הן לכל אדם׃
1 Pierre 2:21-23
21
כי לזאת נקראתם כי גם המשיח ענה בעבורכם והשאיר לכם מופת ללכת בעקבותיו׃
22
אשר חטא לא עשה ולא מרמה בפיו׃
23
אשר שמע חרפתו ולא השיב נענה ולא גער כי אם מסר דינו לשפט צדק ואת חטאתנו הוא נשא בגויתו על העץ׃
1 Pierre 3:9
אל תשלמו רעה תחת רעה או חרפה תחת חרפה כי אם תברכו מדעתכם כי לזאת נקראתם למען תירשו את הברכה׃
Génèse 44:4
הם יצאו את העיר לא הרחיקו ויוסף אמר לאשר על ביתו קום רדף אחרי האנשים והשגתם ואמרת אלהם למה שלמתם רעה תחת טובה׃
Psaumes 35:12
ישלמוני רעה תחת טובה שכול לנפשי׃
Psaumes 38:20
ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני תחת רדופי טוב׃
Psaumes 109:3-5
3
ודברי שנאה סבבוני וילחמוני חנם׃
4
תחת אהבתי ישטנוני ואני תפלה׃
5
וישימו עלי רעה תחת טובה ושנאה תחת אהבתי׃
Proverbes 17:13
משיב רעה תחת טובה לא תמיש רעה מביתו׃
Jérémie 18:20
הישלם תחת טובה רעה כי כרו שוחה לנפשי זכר עמדי לפניך לדבר עליהם טובה להשיב את חמתך מהם׃
Romains 12:21
אל נא יכבשך הרע כבוש אתה את הרע בטוב׃
1 Pierre 2:20
כי אם חטא תחטאו וסבלתם מכות אגרוף מה תתהללו אך אם תענו וסבלתם בעשותכם הטוב חסד הוא מלפני אלהים׃
1 Pierre 3:17
כי טוב לכם אם חפץ אלהים הוא אשר תענו בעשותכם הטוב משתענו בעשותכם רע׃