Josué 9:14
ויקחו האנשים מצידם ואת פי יהוה לא שאלו׃
Proverbes 14:29
ארך אפים רב תבונה וקצר רוח מרים אולת׃
Proverbes 16:32
טוב ארך אפים מגבור ומשל ברוחו מלכד עיר׃
Proverbes 19:2
גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ברגלים חוטא׃
Proverbes 19:11
שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבר על פשע׃
Proverbes 25:8
אל תצא לרב מהר פן מה תעשה באחריתה בהכלים אתך רעך׃
Jacques 1:19
על זאת אחי אהובי יהי כל איש מהיר לשמע קשה לדבר וקשה לכעוס׃
Jacques 1:20
כי כעס אדם לא יפעל צדקת אלהים׃
1 Samuel 24:5
ויהי אחרי כן ויך לב דוד אתו על אשר כרת את כנף אשר לשאול׃
1 Samuel 24:6
ויאמר לאנשיו חלילה לי מיהוה אם אעשה את הדבר הזה לאדני למשיח יהוה לשלח ידי בו כי משיח יהוה הוא׃
Romains 12:19-21
19
אל תנקמו נקם ידידי כי אם תנו מקום לרגז כי כתוב לי נקם ושלם אמר יהוה׃
20
לכן אם רעב שנאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חתה על ראשו׃
21
אל נא יכבשך הרע כבוש אתה את הרע בטוב׃
1 Samuel 30:9
וילך דוד הוא ושש מאות איש אשר אתו ויבאו עד נחל הבשור והנותרים עמדו׃
1 Samuel 30:10
וירדף דוד הוא וארבע מאות איש ויעמדו מאתים איש אשר פגרו מעבר את נחל הבשור׃
1 Samuel 30:21-24
21
ויבא דוד אל מאתים האנשים אשר פגרו מלכת אחרי דוד וישיבם בנחל הבשור ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשר אתו ויגש דוד את העם וישאל להם לשלום׃
22
ויען כל איש רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם דוד ויאמרו יען אשר לא הלכו עמי לא נתן להם מהשלל אשר הצלנו כי אם איש את אשתו ואת בניו וינהגו וילכו׃
23
ויאמר דוד לא תעשו כן אחי את אשר נתן יהוה לנו וישמר אתנו ויתן את הגדוד הבא עלינו בידנו׃
24
ומי ישמע לכם לדבר הזה כי כחלק הירד במלחמה וכחלק הישב על הכלים יחדו יחלקו׃