1 Samuel 14:21
והעברים היו לפלשתים כאתמול שלשום אשר עלו עמם במחנה סביב וגם המה להיות עם ישראל אשר עם שאול ויונתן׃
1 Samuel 14:22
וכל איש ישראל המתחבאים בהר אפרים שמעו כי נסו פלשתים וידבקו גם המה אחריהם במלחמה׃
Juges 7:23
ויצעק איש ישראל מנפתלי ומן אשר ומן כל מנשה וירדפו אחרי מדין׃
2 Samuel 23:10
הוא קם ויך בפלשתים עד כי יגעה ידו ותדבק ידו אל החרב ויעש יהוה תשועה גדולה ביום ההוא והעם ישבו אחריו אך לפשט׃
Josué 15:33-36
33
בשפלה אשתאול וצרעה ואשנה׃
34
וזנוח ועין גנים תפוח והעינם׃
35
ירמות ועדלם שוכה ועזקה׃
36
ושערים ועדיתים והגדרה וגדרתים ערים ארבע עשרה וחצריהן׃
Josué 15:45-36
Josué 15:46-36