1 Samuel 19:24
ויפשט גם הוא בגדיו ויתנבא גם הוא לפני שמואל ויפל ערם כל היום ההוא וכל הלילה על כן יאמרו הגם שאול בנביאם׃
1 Samuel 15:11
נחמתי כי המלכתי את שאול למלך כי שב מאחרי ואת דברי לא הקים ויחר לשמואל ויזעק אל יהוה כל הלילה׃
1 Samuel 16:1
ויאמר יהוה אל שמואל עד מתי אתה מתאבל אל שאול ואני מאסתיו ממלך על ישראל מלא קרנך שמן ולך אשלחך אל ישי בית הלחמי כי ראיתי בבניו לי מלך׃
Psaumes 119:136
פלגי מים ירדו עיני על לא שמרו תורתך׃
Psaumes 119:158
ראיתי בגדים ואתקוטטה אשר אמרתך לא שמרו׃
Jérémie 9:1
מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי׃
Jérémie 9:2
מי יתנני במדבר מלון ארחים ואעזבה את עמי ואלכה מאתם כי כלם מנאפים עצרת בגדים׃
Romains 9:2
כי גדול עצבוני ואין קץ לדאבון לבי׃
Romains 9:3
כי מי יתן היתי אני מחרם מן המשיח בעד אחי שארי ובשרי׃
Philippiens 3:18
כי רבים המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם׃
1 Samuel 15:11
נחמתי כי המלכתי את שאול למלך כי שב מאחרי ואת דברי לא הקים ויחר לשמואל ויזעק אל יהוה כל הלילה׃
Génèse 6:6
וינחם יהוה כי עשה את האדם בארץ ויתעצב אל לבו׃