Job 31:35-40
35
מי יתן לי שמע לי הן תוי שדי יענני וספר כתב איש ריבי׃
36
אם לא על שכמי אשאנו אענדנו עטרות לי׃
37
מספר צעדי אגידנו כמו נגיד אקרבנו׃
38
אם עלי אדמתי תזעק ויחד תלמיה יבכיון׃
39
אם כחה אכלתי בלי כסף ונפש בעליה הפחתי׃
40
תחת חטה יצא חוח ותחת שערה באשה תמו דברי איוב׃
Job 42:7
ויהי אחר דבר יהוה את הדברים האלה אל איוב ויאמר יהוה אל אליפז התימני חרה אפי בך ובשני רעיך כי לא דברתם אלי נכונה כעבדי איוב׃
1 Samuel 26:9
ויאמר דוד אל אבישי אל תשחיתהו כי מי שלח ידו במשיח יהוה ונקה׃
Jean 18:38
ויאמר אליו פילטוס מה היא האמת ואחרי דברו זאת יצא שנית אל היהודים ויאמר אליהם אני לא מצאתי בו כל עון׃
Actes 23:9
ותהי המלה גדולה ויקומו הסופרים אשר מכת הפרושים ויתוכחו לאמר לא מצאנו דבר רע באיש הזה ואם רוח דבר אליו או מלאך אל נלחמה באלהים׃
Actes 24:16
ובזאת גם עמלתי להיות תמים לב לאלהים ולאדם תמיד׃
Actes 24:20
או אלה ידברו נא המה מה מצאו בי עול בעמדי לפני הסנהדרין׃
1 Corinthiens 4:4
כי אינני יודע בנפשי רע ובכל זאת לא אצדק כי הדן אתי הוא יהוה׃
2 Corinthiens 1:12
כי זאת היא תהלתנו עדות לבבנו אשר בתם וישר אלהים התהלכנו בעולם וביותר אתכם ולא בחכמת הבשר כי אם בחסד אלהים׃
Exode 22:4
אם המצא תמצא בידו הגנבה משור עד חמור עד שה חיים שנים ישלם׃
Psaumes 17:3
בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא זמתי בל יעבר פי׃