Génèse 45:11
וכלכלתי אתך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך׃
Génèse 47:12
ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף׃
Psaumes 55:22
השלך על יהוה יהבך והוא יכלכלך לא יתן לעולם מוט לצדיק׃
Esaïe 46:4
ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבל אני עשיתי ואני אשא ואני אסבל ואמלט׃
Ruth 1:16-18
16
ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי׃
17
באשר תמותי אמות ושם אקבר כה יעשה יהוה לי וכה יסיף כי המות יפריד ביני ובינך׃
18
ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה׃
1 Samuel 1:8
ויאמר לה אלקנה אישה חנה למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירע לבבך הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים׃
Proverbes 18:24
איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח׃