Génèse 24:60
ויברכו את רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו׃
Psaumes 127:3-5
3
הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃
4
כחצים ביד גבור כן בני הנעורים׃
5
אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מהם לא יבשו כי ידברו את אויבים בשער׃
Psaumes 128:3-6
3
אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך׃
4
הנה כי כן יברך גבר ירא יהוה׃
5
יברכך יהוה מציון וראה בטוב ירושלם כל ימי חייך׃
6
וראה בנים לבניך שלום על ישראל׃
Génèse 29:32-35
32
ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה יהוה בעניי כי עתה יאהבני אישי׃
33
ותהר עוד ותלד בן ותאמר כי שמע יהוה כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה ותקרא שמו שמעון׃
34
ותהר עוד ותלד בן ותאמר עתה הפעם ילוה אישי אלי כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי׃
35
ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת׃
Génèse 30:1-24
1
ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי׃
2
ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן׃
3
ותאמר הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי ואבנה גם אנכי ממנה׃
4
ותתן לו את בלהה שפחתה לאשה ויבא אליה יעקב׃
5
ותהר בלהה ותלד ליעקב בן׃
6
ותאמר רחל דנני אלהים וגם שמע בקלי ויתן לי בן על כן קראה שמו דן׃
7
ותהר עוד ותלד בלהה שפחת רחל בן שני ליעקב׃
8
ותאמר רחל נפתולי אלהים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי ותקרא שמו נפתלי׃
9
ותרא לאה כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן אתה ליעקב לאשה׃
10
ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן׃
11
ותאמר לאה בגד ותקרא את שמו גד׃
12
ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב׃
13
ותאמר לאה באשרי כי אשרוני בנות ותקרא את שמו אשר׃
14
וילך ראובן בימי קציר חטים וימצא דודאים בשדה ויבא אתם אל לאה אמו ותאמר רחל אל לאה תני נא לי מדודאי בנך׃
15
ותאמר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ותאמר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך׃
16
ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו ותאמר אלי תבוא כי שכר שכרתיך בדודאי בני וישכב עמה בלילה הוא׃
17
וישמע אלהים אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי׃
18
ותאמר לאה נתן אלהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי ותקרא שמו יששכר׃
19
ותהר עוד לאה ותלד בן ששי ליעקב׃
20
ותאמר לאה זבדני אלהים אתי זבד טוב הפעם יזבלני אישי כי ילדתי לו ששה בנים ותקרא את שמו זבלון׃
21
ואחר ילדה בת ותקרא את שמה דינה׃
22
ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה׃
23
ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי׃
24
ותקרא את שמו יוסף לאמר יסף יהוה לי בן אחר׃
Génèse 35:16-20
16
ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה׃
17
ויהי בהקשתה בלדתה ותאמר לה המילדת אל תיראי כי גם זה לך בן׃
18
ויהי בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן אוני ואביו קרא לו בנימין׃
19
ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם׃
20
ויצב יעקב מצבה על קברתה הוא מצבת קברת רחל עד היום׃
Génèse 46:8-27
8
ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה יעקב ובניו בכר יעקב ראובן׃
9
ובני ראובן חנוך ופלוא וחצרון וכרמי׃
10
ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית׃
11
ובני לוי גרשון קהת ומררי׃
12
ובני יהודה ער ואונן ושלה ופרץ וזרח וימת ער ואונן בארץ כנען ויהיו בני פרץ חצרון וחמול׃
13
ובני יששכר תולע ופוה ויוב ושמרון׃
14
ובני זבולן סרד ואלון ויחלאל׃
15
אלה בני לאה אשר ילדה ליעקב בפדן ארם ואת דינה בתו כל נפש בניו ובנותיו שלשים ושלש׃
16
ובני גד צפיון וחגי שוני ואצבן ערי וארודי ואראלי׃
17
ובני אשר ימנה וישוה וישוי ובריעה ושרח אחתם ובני בריעה חבר ומלכיאל׃
18
אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה בתו ותלד את אלה ליעקב שש עשרה נפש׃
19
בני רחל אשת יעקב יוסף ובנימן׃
20
ויולד ליוסף בארץ מצרים אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן אן את מנשה ואת אפרים׃
21
ובני בנימן בלע ובכר ואשבל גרא ונעמן אחי וראש מפים וחפים וארד׃
22
אלה בני רחל אשר ילד ליעקב כל נפש ארבעה עשר׃
23
ובני דן חשים׃
24
ובני נפתלי יחצאל וגוני ויצר ושלם׃
25
אלה בני בלהה אשר נתן לבן לרחל בתו ותלד את אלה ליעקב כל נפש שבעה׃
26
כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יצאי ירכו מלבד נשי בני יעקב כל נפש ששים ושש׃
27
ובני יוסף אשר ילד לו במצרים נפש שנים כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה שבעים׃
Nombres 26:1-65
1
ויהי אחרי המגפה ויאמר יהוה אל משה ואל אלעזר בן אהרן הכהן לאמר׃
2
שאו את ראש כל עדת בני ישראל מבן עשרים שנה ומעלה לבית אבתם כל יצא צבא בישראל׃
3
וידבר משה ואלעזר הכהן אתם בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר׃
4
מבן עשרים שנה ומעלה כאשר צוה יהוה את משה ובני ישראל היצאים מארץ מצרים׃
5
ראובן בכור ישראל בני ראובן חנוך משפחת החנכי לפלוא משפחת הפלאי׃
6
לחצרן משפחת החצרוני לכרמי משפחת הכרמי׃
7
אלה משפחת הראובני ויהיו פקדיהם שלשה וארבעים אלף ושבע מאות ושלשים׃
8
ובני פלוא אליאב׃
9
ובני אליאב נמואל ודתן ואבירם הוא דתן ואבירם קרואי העדה אשר הצו על משה ועל אהרן בעדת קרח בהצתם על יהוה׃
10
ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת קרח במות העדה באכל האש את חמשים ומאתים איש ויהיו לנס׃
11
ובני קרח לא מתו׃
12
בני שמעון למשפחתם לנמואל משפחת הנמואלי לימין משפחת הימיני ליכין משפחת היכיני׃
13
לזרח משפחת הזרחי לשאול משפחת השאולי׃
14
אלה משפחת השמעני שנים ועשרים אלף ומאתים׃
15
בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני׃
16
לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי׃
17
לארוד משפחת הארודי לאראלי משפחת האראלי׃
18
אלה משפחת בני גד לפקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃
19
בני יהודה ער ואונן וימת ער ואונן בארץ כנען׃
20
ויהיו בני יהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי׃
21
ויהיו בני פרץ לחצרן משפחת החצרני לחמול משפחת החמולי׃
22
אלה משפחת יהודה לפקדיהם ששה ושבעים אלף וחמש מאות׃
23
בני יששכר למשפחתם תולע משפחת התולעי לפוה משפחת הפוני׃
24
לישוב משפחת הישובי לשמרן משפחת השמרני׃
25
אלה משפחת יששכר לפקדיהם ארבעה וששים אלף ושלש מאות׃
26
בני זבולן למשפחתם לסרד משפחת הסרדי לאלון משפחת האלני ליחלאל משפחת היחלאלי׃
27
אלה משפחת הזבולני לפקדיהם ששים אלף וחמש מאות׃
28
בני יוסף למשפחתם מנשה ואפרים׃
29
בני מנשה למכיר משפחת המכירי ומכיר הוליד את גלעד לגלעד משפחת הגלעדי׃
30
אלה בני גלעד איעזר משפחת האיעזרי לחלק משפחת החלקי׃
31
ואשריאל משפחת האשראלי ושכם משפחת השכמי׃
32
ושמידע משפחת השמידעי וחפר משפחת החפרי׃
33
וצלפחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות ושם בנות צלפחד מחלה ונעה חגלה מלכה ותרצה׃
34
אלה משפחת מנשה ופקדיהם שנים וחמשים אלף ושבע מאות׃
35
אלה בני אפרים למשפחתם לשותלח משפחת השתלחי לבכר משפחת הבכרי לתחן משפחת התחני׃
36
ואלה בני שותלח לערן משפחת הערני׃
37
אלה משפחת בני אפרים לפקדיהם שנים ושלשים אלף וחמש מאות אלה בני יוסף למשפחתם׃
38
בני בנימן למשפחתם לבלע משפחת הבלעי לאשבל משפחת האשבלי לאחירם משפחת האחירמי׃
39
לשפופם משפחת השופמי לחופם משפחת החופמי׃
40
ויהיו בני בלע ארד ונעמן משפחת הארדי לנעמן משפחת הנעמי׃
41
אלה בני בנימן למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות׃
42
אלה בני דן למשפחתם לשוחם משפחת השוחמי אלה משפחת דן למשפחתם׃
43
כל משפחת השוחמי לפקדיהם ארבעה וששים אלף וארבע מאות׃
44
בני אשר למשפחתם לימנה משפחת הימנה לישוי משפחת הישוי לבריעה משפחת הבריעי׃
45
לבני בריעה לחבר משפחת החברי למלכיאל משפחת המלכיאלי׃
46
ושם בת אשר שרח׃
47
אלה משפחת בני אשר לפקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃
48
בני נפתלי למשפחתם ליחצאל משפחת היחצאלי לגוני משפחת הגוני׃
49
ליצר משפחת היצרי לשלם משפחת השלמי׃
50
אלה משפחת נפתלי למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים אלף וארבע מאות׃
51
אלה פקודי בני ישראל שש מאות אלף ואלף שבע מאות ושלשים׃
52
וידבר יהוה אל משה לאמר׃
53
לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות׃
54
לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו איש לפי פקדיו יתן נחלתו׃
55
אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבתם ינחלו׃
56
על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט׃
57
ואלה פקודי הלוי למשפחתם לגרשון משפחת הגרשני לקהת משפחת הקהתי למררי משפחת המררי׃
58
אלה משפחת לוי משפחת הלבני משפחת החברני משפחת המחלי משפחת המושי משפחת הקרחי וקהת הולד את עמרם׃
59
ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם׃
60
ויולד לאהרן את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר׃
61
וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני יהוה׃
62
ויהיו פקדיהם שלשה ועשרים אלף כל זכר מבן חדש ומעלה כי לא התפקדו בתוך בני ישראל כי לא נתן להם נחלה בתוך בני ישראל׃
63
אלה פקודי משה ואלעזר הכהן אשר פקדו את בני ישראל בערבת מואב על ירדן ירחו׃
64
ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני׃
65
כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון׃
Deutéronome 25:9
ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו׃
Proverbes 14:1
חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו׃
Ruth 1:2
ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני בניו מחלון וכליון אפרתים מבית לחם יהודה ויבאו שדי מואב ויהיו שם׃
Génèse 35:16
ויסעו מבית אל ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה ותלד רחל ותקש בלדתה׃
Génèse 35:19
ותמת רחל ותקבר בדרך אפרתה הוא בית לחם׃
Psaumes 132:6
הנה שמענוה באפרתה מצאנוה בשדי יער׃
Michée 5:2
ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם׃
Matthieu 2:6
ואתה בית לחם ארץ יהודה אינך צעיר באלפי יהודה כי ממך יצא מושל אשר ירעה את עמי ישראל׃