Deutéronome 16:18
שפטים ושטרים תתן לך בכל שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק׃
Deutéronome 17:5
והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההוא אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך את האיש או את האשה וסקלתם באבנים ומתו׃
Deutéronome 21:19
ותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו ואל שער מקמו׃
Deutéronome 25:7
ואם לא יחפץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא אבה יבמי׃
Job 29:7
בצאתי שער עלי קרת ברחוב אכין מושבי׃
Job 31:21
אם הניפותי על יתום ידי כי אראה בשער עזרתי׃
Amos 5:10-12
10
שנאו בשער מוכיח ודבר תמים יתעבו׃
11
לכן יען בושסכם על דל ומשאת בר תקחו ממנו בתי גזית בניתם ולא תשבו בם כרמי חמד נטעתם ולא תשתו את יינם׃
12
כי ידעתי רבים פשעיכם ועצמים חטאתיכם צררי צדיק לקחי כפר ואביונים בשער הטו׃
Amos 5:15-12
Ruth 3:12
ועתה כי אמנם כי אם גאל אנכי וגם יש גאל קרוב ממני׃
Esaïe 55:1
הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב׃
Zacharie 2:6
הוי הוי ונסו מארץ צפון נאם יהוה כי כארבע רוחות השמים פרשתי אתכם נאם יהוה׃