Josué 24:15-28
15
ואם רע בעיניכם לעבד את יהוה בחרו לכם היום את מי תעבדון אם את אלהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר ואם את אלהי האמרי אשר אתם ישבים בארצם ואנכי וביתי נעבד את יהוה׃
16
ויען העם ויאמר חלילה לנו מעזב את יהוה לעבד אלהים אחרים׃
17
כי יהוה אלהינו הוא המעלה אתנו ואת אבותינו מארץ מצרים מבית עבדים ואשר עשה לעינינו את האתות הגדלות האלה וישמרנו בכל הדרך אשר הלכנו בה ובכל העמים אשר עברנו בקרבם׃
18
ויגרש יהוה את כל העמים ואת האמרי ישב הארץ מפנינו גם אנחנו נעבד את יהוה כי הוא אלהינו׃
19
ויאמר יהושע אל העם לא תוכלו לעבד את יהוה כי אלהים קדשים הוא אל קנוא הוא לא ישא לפשעכם ולחטאותיכם׃
20
כי תעזבו את יהוה ועבדתם אלהי נכר ושב והרע לכם וכלה אתכם אחרי אשר היטיב לכם׃
21
ויאמר העם אל יהושע לא כי את יהוה נעבד׃
22
ויאמר יהושע אל העם עדים אתם בכם כי אתם בחרתם לכם את יהוה לעבד אותו ויאמרו עדים׃
23
ועתה הסירו את אלהי הנכר אשר בקרבכם והטו את לבבכם אל יהוה אלהי ישראל׃
24
ויאמרו העם אל יהושע את יהוה אלהינו נעבד ובקולו נשמע׃
25
ויכרת יהושע ברית לעם ביום ההוא וישם לו חק ומשפט בשכם׃
26
ויכתב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלהים ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה אשר במקדש יהוה׃
27
ויאמר יהושע אל כל העם הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה כי היא שמעה את כל אמרי יהוה אשר דבר עמנו והיתה בכם לעדה פן תכחשון באלהיכם׃
28
וישלח יהושע את העם איש לנחלתו׃
Luc 14:25-33
25
והמון עם רב הלכים אתו ויפן ויאמר אליהם׃
26
איש כי יבוא אלי ולא ישנא את אביו ואת אמו ואת אשתו ואת בניו ואת אחיו ואת אחיתיו ואף גם את נפשו לא יוכל להיות תלמידי׃
27
ואשר לא ישא את צלבו ובא אחרי לא יוכל להיות תלמידי׃
28
כי מי מכם החפץ לבנות מגדל הלא ישב בראשונה ויחשב את ההוצאות אם השג תשיג ידו להשלימו׃
29
פן ישים את היסוד ולא יוכל לכלותו והיה כל הראים יקומו להלעיג לו לאמר׃
30
כי זה האיש החל לבנות ולא יכל לכלות׃
31
אז מי הוא המלך הקם להתגרות מלחמה במלך אחר ולא ישב בראשונה ויתיעץ אם יוכל בעשרת אלפים לערך לקראת הבא עליו בעשרים אלף׃
32
ואם לא ושלח אליו מלאכים בעודנו רחוק לבקש שלום׃
33
ככה כל איש מכם אשר לא נפטר מכל רכושו לא יוכל להיות תלמידי׃
Philippiens 4:18
ואני קבלתי את הכל ויש לי די והותר ואני נמלאתי ריח ניחח בקבלי מידי אפפרודיטוס את כל אשר שלחתם זבח ערב ורצוי לאלהים׃
Philippiens 4:19
ואלהי הוא ימלא את כל צרככם כעשר כבודו במשיח ישוע׃
2 Timothée 1:16-18
16
יתן האדון רחמים לבית אניסיפורוס כי פעמים רבות השיב את נפשי ולא בוש ממוסרי׃
17
כי אם בהיותו ברומי יגע לבקשני עד כי מצאני׃
18
יתן לו האדון למצא רחמים מלפני יהוה ביום ההוא ורב שרותו אשר שרת באפסוס אתה ידעת היטב׃
Ruth 1:5
וימותו גם שניהם מחלון וכליון ותשאר האשה משני ילדיה ומאישה׃
Ruth 2:20
ותאמר נעמי לכלתה ברוך הוא ליהוה אשר לא עזב חסדו את החיים ואת המתים ותאמר לה נעמי קרוב לנו האיש מגאלנו הוא׃
Ephésiens 5:22
הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו׃
Ephésiens 6:2
כבד את אביך ואת אמך זאת היא המצוה הראשונה אשר לה ההבטחה׃
Ephésiens 6:3
למען ייטב לך ולמען יאריכן ימיך על האדמה׃
Colossiens 3:18
אתן הנשים הכנענה לבעליכן כראוי באדנינו׃
Colossiens 3:24
וידעתם כי תקבלו מאת יהוה גמול הירשה כי את אדנינו המשיח עבדים אתם׃