Génèse 21:1
ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר׃
Génèse 50:25
וישבע יוסף את בני ישראל לאמר פקד יפקד אלהים אתכם והעלתם את עצמתי מזה׃
Exode 3:16
לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם יהוה אלהי אבתיכם נראה אלי אלהי אברהם יצחק ויעקב לאמר פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים׃
Exode 4:31
ויאמן העם וישמעו כי פקד יהוה את בני ישראל וכי ראה את ענים ויקדו וישתחוו׃
1 Samuel 2:21
כי פקד יהוה את חנה ותהר ותלד שלשה בנים ושתי בנות ויגדל הנער שמואל עם יהוה׃
Luc 1:68
ברוך יהוה אלהי ישראל כי פקד את עמו וישלח לו פדות׃
Luc 19:44
וסחבו אותך ואת בניך בקרבך ולא ישאירו בך אבן על אבן עקב כי לא ידעת את עת פקדתך׃
1 Pierre 2:12
והיטיבו דרככם בגוים למען יביטו אל מעשיכם הטובים והיה תחת אשר חרפו אתכם כפעלי און יכבדו את האלהים ביום הפקדה׃
Génèse 28:20
וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש׃
Génèse 48:15
ויברך את יוסף ויאמר האלהים אשר התהלכו אבתי לפניו אברהם ויצחק האלהים הרעה אתי מעודי עד היום הזה׃
Exode 16:4-6
4
ויאמר יהוה אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא׃
5
והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו והיה משנה על אשר ילקטו יום יום׃
6
ויאמר משה ואהרן אל כל בני ישראל ערב וידעתם כי יהוה הוציא אתכם מארץ מצרים׃
Psaumes 104:14
מצמיח חציר לבהמה ועשב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ׃
Psaumes 104:15
ויין ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש יסעד׃
Psaumes 111:5
טרף נתן ליראיו יזכר לעולם בריתו׃
Psaumes 132:15
צידה ברך אברך אביוניה אשביע לחם׃
Psaumes 145:15
עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו׃
Psaumes 146:7
עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃
Psaumes 147:14
השם גבולך שלום חלב חטים ישביעך׃
Proverbes 30:8
שוא ודבר כזב הרחק ממני ראש ועשר אל תתן לי הטריפני לחם חקי׃
Esaïe 55:10
כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמים ושמה לא ישוב כי אם הרוה את הארץ והולידה והצמיחה ונתן זרע לזרע ולחם לאכל׃
Matthieu 6:11
את לחם חקנו תן לנו היום׃
1 Timothée 6:8
ועל כן אם יש לנו מזון וכסות נסתפקה בהם׃