1 Samuel 2:7
יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם׃
1 Samuel 2:8
מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃
Job 1:21
ויאמר ערם יצתי מבטן אמי וערם אשוב שמה יהוה נתן ויהוה לקח יהי שם יהוה מברך׃
Job 10:17
תחדש עדיך נגדי ותרב כעשך עמדי חליפות וצבא עמי׃
Job 13:26
כי תכתב עלי מררות ותורישני עונות נעורי׃
Job 16:8
ותקמטני לעד היה ויקם בי כחשי בפני יענה׃
Malachie 3:5
וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות׃