Deutéronome 2:15
וגם יד יהוה היתה בם להמם מקרב המחנה עד תמם׃
Juges 2:15
בכל אשר יצאו יד יהוה היתה בם לרעה כאשר דבר יהוה וכאשר נשבע יהוה להם ויצר להם מאד׃
1 Samuel 5:11
וישלחו ויאספו את כל סרני פלשתים ויאמרו שלחו את ארון אלהי ישראל וישב למקמו ולא ימית אתי ואת עמי כי היתה מהומת מות בכל העיר כבדה מאד יד האלהים שם׃
Job 19:21
חנני חנני אתם רעי כי יד אלוה נגעה בי׃
Psaumes 32:4
כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃
Psaumes 38:2
כי חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך׃
Psaumes 39:9
נאלמתי לא אפתח פי כי אתה עשית׃
Psaumes 39:10
הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי׃