Génèse 17:17
ויפל אברהם על פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלד׃
1 Timothée 5:9
אלמנה אל תבחר זולתי בת ששים שנה ואשר היתה אשת איש אחד׃