Psaumes 16:3
לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם׃
Psaumes 119:63
חבר אני לכל אשר יראוך ולשמרי פקודיך׃
Zacharie 8:23
כה אמר יהוה צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל לשנות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמר נלכה עמכם כי שמענו אלהים עמכם׃