Deutéronome 29:23
גפרית ומלח שרפה כל ארצה לא תזרע ולא תצמח ולא יעלה בה כל עשב כמהפכת סדם ועמרה אדמה וצביים אשר הפך יהוה באפו ובחמתו׃
1 Rois 12:25
ויבן ירבעם את שכם בהר אפרים וישב בה ויצא משם ויבן את פנואל׃
2 Rois 3:25
והערים יהרסו וכל חלקה טובה ישליכו איש אבנו ומלאוה וכל מעין מים יסתמו וכל עץ טוב יפילו עד השאיר אבניה בקיר חרשת ויסבו הקלעים ויכוה׃
Psaumes 107:34
ארץ פרי למלחה מרעת ישבי בה׃
Ezechiel 47:11
בצאתו וגבאיו ולא ירפאו למלח נתנו׃
Sophonie 2:9
לכן חי אני נאם יהוה צבאות אלהי ישראל כי מואב כסדם תהיה ובני עמון כעמרה ממשק חרול ומכרה מלח ושממה עד עולם שארית עמי יבזום ויתר גוי ינחלום׃
Jacques 2:13
כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד והחסד יתגאה על הדין׃