Lévitique 25:26
ואיש כי לא יהיה לו גאל והשיגה ידו ומצא כדי גאלתו׃
1 Samuel 10:7
והיה כי תבאינה האתות האלה לך עשה לך אשר תמצא ידך כי האלהים עמך׃
1 Samuel 25:8
שאל את נעריך ויגידו לך וימצאו הנערים חן בעיניך כי על יום טוב בנו תנה נא את אשר תמצא ידך לעבדיך ולבנך לדוד׃
Ecclesiaste 9:10
כל אשר תמצא ידך לעשות בכחך עשה כי אין מעשה וחשבון ודעת וחכמה בשאול אשר אתה הלך שמה׃