Josué 8:4
ויצו אתם לאמר ראו אתם ארבים לעיר מאחרי העיר אל תרחיקו מן העיר מאד והייתם כלכם נכנים׃
Josué 8:12
ויקח כחמשת אלפים איש וישם אותם ארב בין בית אל ובין העי מים לעיר׃
Josué 8:13
וישימו העם את כל המחנה אשר מצפון לעיר ואת עקבו מים לעיר וילך יהושע בלילה ההוא בתוך העמק׃
Proverbes 1:11
אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי חנם׃
Proverbes 1:12
נבלעם כשאול חיים ותמימים כיורדי בור׃