Juges 5:2
בפרע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו יהוה׃
1 Chroniques 29:9
וישמחו העם על התנדבם כי בלב שלם התנדבו ליהוה וגם דויד המלך שמח שמחה גדולה׃
2 Corinthiens 8:3
כי מעיד אנכי אשר לפי כחם ויותר מכחם התנדבו׃
2 Corinthiens 8:4
ויבקשו ממנו ברב תחנונים להיות חברינו בגמילות חסדם לעזרת הקדשים׃
2 Corinthiens 8:12
כי בהמצא לאיש רוח נדיבה רצויה היא לפי מה שיש לו ולא לפי מה שאין לו׃
2 Corinthiens 8:17
כי שמע לבקשתנו ובשקידתו היתרה הלך אליכם מרצון נפשו׃
2 Corinthiens 9:5
על כן היה נכון בעיני לבקש מן האחים כי יקדמו ללכת אליכם ויכינו את ברכתכם המיועדה מלפנים למען תהיה מוכנת כעין ברכה ולא כעין כילות׃