Josué 13:25
ויהי להם הגבול יעזר וכל ערי הגלעד וחצי ארץ בני עמון עד ערוער אשר על פני רבה׃
Josué 13:31
וחצי הגלעד ועשתרות ואדרעי ערי ממלכות עוג בבשן לבני מכיר בן מנשה לחצי בני מכיר למשפחותם׃
Josué 19:24-31
24
ויצא הגורל החמישי למטה בני אשר למשפחותם׃
25
ויהי גבולם חלקת וחלי ובטן ואכשף׃
26
ואלמלך ועמעד ומשאל ופגע בכרמל הימה ובשיחור לבנת׃
27
ושב מזרח השמש בית דגן ופגע בזבלון ובגי יפתח אל צפונה בית העמק ונעיאל ויצא אל כבול משמאל׃
28
ועברן ורחב וחמון וקנה עד צידון רבה׃
29
ושב הגבול הרמה ועד עיר מבצר צר ושב הגבול חסה ויהיו תצאתיו הימה מחבל אכזיבה׃
30
ועמה ואפק ורחב ערים עשרים ושתים וחצריהן׃
31
זאת נחלת מטה בני אשר למשפחתם הערים האלה וחצריהן׃