Nombres 32:1-5
1
ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאד ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה׃
2
ויבאו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל נשיאי העדה לאמר׃
3
עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען׃
4
הארץ אשר הכה יהוה לפני עדת ישראל ארץ מקנה הוא ולעבדיך מקנה׃
5
ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך יתן את הארץ הזאת לעבדיך לאחזה אל תעברנו את הירדן׃
Nombres 32:24-5
Philippiens 2:21
כי כלם את אשר להם ידרשו ולא את אשר לישוע המשיח׃
Philippiens 3:19
כי רבים המתהלכים אשר עליהם אמרתי לכם פעמים הרבה ועתה גם בבכי אני אמר כי הם איבי צלב המשיח׃
Juges 5:15
ושרי ביששכר עם דברה ויששכר כן ברק בעמק שלח ברגליו בפלגות ראובן גדלים חקקי לב׃
Psaumes 4:4
רגזו ואל תחטאו אמרו בלבבכם על משכבכם ודמו סלה׃
Psaumes 77:6
אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי׃
Lamentations 3:40
נחפשה דרכינו ונחקרה ונשובה עד יהוה׃
Lamentations 3:41
נשא לבבנו אל כפים אל אל בשמים׃