Psaumes 105:2
שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו׃
Psaumes 145:5
הדר כבוד הודך ודברי נפלאותיך אשיחה׃
Psaumes 145:11
כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו׃
Juges 10:4
ויהי לו שלשים בנים רכבים על שלשים עירים ושלשים עירים להם להם יקראו חות יאיר עד היום הזה אשר בארץ הגלעד׃
Juges 12:14
ויהי לו ארבעים בנים ושלשים בני בנים רכבים על שבעים עירם וישפט את ישראל שמנה שנים׃
Psaumes 107:32
וירממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו׃
Esaïe 28:6
ולרוח משפט ליושב על המשפט ולגבורה משיבי מלחמה שערה׃
Joël 3:12
יעורו ויעלו הגוים אל עמק יהושפט כי שם אשב לשפט את כל הגוים מסביב׃