Juges 5:1
ותשר דבורה וברק בן אבינעם ביום ההוא לאמר׃
Hébreux 11:32
ומה אמר עוד הן תקצר לי העת אם אספר מעשי גדעון וברק ושמשון ויפתח ודוד ושמואל והנביאים׃
Josué 19:32
לבני נפתלי יצא הגורל הששי לבני נפתלי למשפחתם׃
Josué 19:37
וקדש ואדרעי ועין חצור׃
Josué 21:32
וממטה נפתלי את עיר מקלט הרצח את קדש בגליל ואת מגרשה ואת חמת דאר ואת מגרשה ואת קרתן ואת מגרשה ערים שלש׃
Josué 1:9
הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך׃
Psaumes 7:6
קומה יהוה באפך הנשא בעברות צוררי ועורה אלי משפט צוית׃
Esaïe 13:2-5
2
על הר נשפה שאו נס הרימו קול להם הניפו יד ויבאו פתחי נדיבים׃
3
אני צויתי למקדשי גם קראתי גבורי לאפי עליזי גאותי׃
4
קול המון בהרים דמות עם רב קול שאון ממלכות גוים נאספים יהוה צבאות מפקד צבא מלחמה׃
5
באים מארץ מרחק מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ׃
Actes 13:47
כי כן צוה עלינו האדון נתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה הארץ׃
Juges 8:18
ויאמר אל זבח ואל צלמנע איפה האנשים אשר הרגתם בתבור ויאמרו כמוך כמוהם אחד כתאר בני המלך׃
1 Samuel 10:3
וחלפת משם והלאה ובאת עד אלון תבור ומצאוך שם שלשה אנשים עלים אל האלהים בית אל אחד נשא שלשה גדיים ואחד נשא שלשת ככרות לחם ואחד נשא נבל יין׃
Psaumes 89:12
צפון וימין אתה בראתם תבור וחרמון בשמך ירננו׃
Jérémie 46:18
חי אני נאם המלך יהוה צבאות שמו כי כתבור בהרים וככרמל בים יבוא׃
Osée 5:1
שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו כי לכם המשפט כי פח הייתם למצפה ורשת פרושה על תבור׃
Juges 4:10
ויזעק ברק את זבולן ואת נפתלי קדשה ויעל ברגליו עשרת אלפי איש ותעל עמו דבורה׃
Juges 5:14-18
14
מני אפרים שרשם בעמלק אחריך בנימין בעממיך מני מכיר ירדו מחקקים ומזבולן משכים בשבט ספר׃
15
ושרי ביששכר עם דברה ויששכר כן ברק בעמק שלח ברגליו בפלגות ראובן גדלים חקקי לב׃
16
למה ישבת בין המשפתים לשמע שרקות עדרים לפלגות ראובן גדולים חקרי לב׃
17
גלעד בעבר הירדן שכן ודן למה יגור אניות אשר ישב לחוף ימים ועל מפרציו ישכון׃
18
זבלון עם חרף נפשו למות ונפתלי על מרומי שדה׃