Juges 5:25
מים שאל חלב נתנה בספל אדירים הקריבה חמאה׃
Juges 5:26
ידה ליתד תשלחנה וימינה להלמות עמלים והלמה סיסרא מחקה ראשו ומחצה וחלפה רקתו׃
Génèse 24:43
הנה אנכי נצב על עין המים והיה העלמה היצאת לשאב ואמרתי אליה השקיני נא מעט מים מכדך׃
1 Rois 17:10
ויקם וילך צרפתה ויבא אל פתח העיר והנה שם אשה אלמנה מקששת עצים ויקרא אליה ויאמר קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה׃
Esaïe 41:17
העניים והאביונים מבקשים מים ואין לשונם בצמא נשתה אני יהוה אענם אלהי ישראל לא אעזבם׃
Jean 4:7
ותבא אשה משמרון לשאב מים ויאמר אליה ישוע תני נא לי לשתות׃