Juges 17:6
בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה׃
Juges 18:1
בימים ההם אין מלך בישראל ובימים ההם שבט הדני מבקש לו נחלה לשבת כי לא נפלה לו עד היום ההוא בתוך שבטי ישראל בנחלה׃
Juges 19:1
ויהי בימים ההם ומלך אין בישראל ויהי איש לוי גר בירכתי הר אפרים ויקח לו אשה פילגש מבית לחם יהודה׃
Juges 18:7
וילכו חמשת האנשים ויבאו לישה ויראו את העם אשר בקרבה יושבת לבטח כמשפט צדנים שקט ובטח ואין מכלים דבר בארץ יורש עצר ורחקים המה מצדנים ודבר אין להם עם אדם׃
Deutéronome 12:8
לא תעשון ככל אשר אנחנו עשים פה היום איש כל הישר בעיניו׃
Psaumes 12:4
אשר אמרו ללשננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו׃
Proverbes 3:5
בטח אל יהוה בכל לבך ואל בינתך אל תשען׃
Proverbes 14:12
יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות׃
Ecclesiaste 11:9
שמח בחור בילדותיך ויטיבך לבך בימי בחורותך והלך בדרכי לבך ובמראי עיניך ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט׃
Michée 2:1
הוי חשבי און ופעלי רע על משכבותם באור הבקר יעשוה כי יש לאל ידם׃
Michée 2:2
וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו׃