Exode 23:14-16
14
שלש רגלים תחג לי בשנה׃
15
את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות כאשר צויתך למועד חדש האביב כי בו יצאת ממצרים ולא יראו פני ריקם׃
16
וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה׃
Lévitique 23:2
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם מועדי יהוה אשר תקראו אתם מקראי קדש אלה הם מועדי׃
Lévitique 23:4
אלה מועדי יהוה מקראי קדש אשר תקראו אתם במועדם׃
Lévitique 23:6
ובחמשה עשר יום לחדש הזה חג המצות ליהוה שבעת ימים מצות תאכלו׃
Lévitique 23:10
דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עמר ראשית קצירכם אל הכהן׃
Lévitique 23:34
דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליהוה׃
Nombres 10:10
וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני יהוה אלהיכם׃
Nombres 28:16
ובחדש הראשון בארבעה עשר יום לחדש פסח ליהוה׃
Nombres 28:26
וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו׃
Nombres 29:12
ובחמשה עשר יום לחדש השביעי מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו וחגתם חג ליהוה שבעת ימים׃
Deutéronome 16:1
שמור את חדש האביב ועשית פסח ליהוה אלהיך כי בחדש האביב הוציאך יהוה אלהיך ממצרים לילה׃
Deutéronome 16:10
ועשית חג שבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידך אשר תתן כאשר יברכך יהוה אלהיך׃
Deutéronome 16:13
חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך׃
Psaumes 81:3
תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו׃
Jean 5:1
אחר הדברים האלה היה חג ליהודים ויעל ישוע ירושלים׃
Jean 7:2
ויקרב חג היהודים הוא חג הסכות׃