Nombres 31:17
ועתה הרגו כל זכר בטף וכל אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו׃
Nombres 31:18
וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם׃
Deutéronome 2:34
ונלכד את כל עריו בעת ההוא ונחרם את כל עיר מתם והנשים והטף לא השארנו שריד׃