Juges 4:1
ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ואהוד מת׃
Juges 6:1
ויעשו בני ישראל הרע בעיני יהוה ויתנם יהוה ביד מדין שבע שנים׃
Juges 13:1
ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ויתנם יהוה ביד פלשתים ארבעים שנה׃
Génèse 13:13
ואנשי סדם רעים וחטאים ליהוה מאד׃
Génèse 38:7
ויהי ער בכור יהודה רע בעיני יהוה וימתהו יהוה׃
2 Chroniques 33:2
ויעש הרע בעיני יהוה כתועבות הגוים אשר הוריש יהוה מפני בני ישראל׃
2 Chroniques 33:6
והוא העביר את בניו באש בגי בן הנם ועונן ונחש וכשף ועשה אוב וידעוני הרבה לעשות הרע בעיני יהוה להכעיסו׃
Esdras 8:12
ומבני עזגד יוחנן בן הקטן ועמו מאה ועשרה הזכרים׃
Juges 3:7
ויעשו בני ישראל את הרע בעיני יהוה וישכחו את יהוה אלהיהם ויעבדו את הבעלים ואת האשרות׃
Juges 10:6
ויספו בני ישראל לעשות הרע בעיני יהוה ויעבדו את הבעלים ואת העשתרות ואת אלהי ארם ואת אלהי צידון ואת אלהי מואב ואת אלהי בני עמון ואת אלהי פלשתים ויעזבו את יהוה ולא עבדוהו׃
Juges 10:10
ויזעקו בני ישראל אל יהוה לאמר חטאנו לך וכי עזבנו את אלהינו ונעבד את הבעלים׃
1 Samuel 7:4
ויסירו בני ישראל את הבעלים ואת העשתרת ויעבדו את יהוה לבדו׃
1 Rois 18:18
ויאמר לא עכרתי את ישראל כי אם אתה ובית אביך בעזבכם את מצות יהוה ותלך אחרי הבעלים׃
2 Chroniques 28:2
וילך בדרכי מלכי ישראל וגם מסכות עשה לבעלים׃
2 Chroniques 33:3
וישב ויבן את הבמות אשר נתץ יחזקיהו אביו ויקם מזבחות לבעלים ויעש אשרות וישתחו לכל צבא השמים ויעבד אתם׃
Jérémie 2:23
איך תאמרי לא נטמאתי אחרי הבעלים לא הלכתי ראי דרכך בגיא דעי מה עשית בכרה קלה משרכת דרכיה׃
Jérémie 9:14
וילכו אחרי שררות לבם ואחרי הבעלים אשר למדום אבותם׃
Osée 2:13-17
13
ופקדתי עליה את ימי הבעלים אשר תקטיר להם ותעד נזמה וחליתה ותלך אחרי מאהביה ואתי שכחה נאם יהוה׃
14
לכן הנה אנכי מפתיה והלכתיה המדבר ודברתי על לבה׃
15
ונתתי לה את כרמיה משם ואת עמק עכור לפתח תקוה וענתה שמה כימי נעוריה וכיום עלתה מארץ מצרים׃
16
והיה ביום ההוא נאם יהוה תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי׃
17
והסרתי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם׃