Josué 17:11-13
11
ויהי למנשה ביששכר ובאשר בית שאן ובנותיה ויבלעם ובנותיה ואת ישבי דאר ובנותיה וישבי עין דר ובנתיה וישבי תענך ובנתיה וישבי מגדו ובנותיה שלשת הנפת׃
12
ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת׃
13
ויהי כי חזקו בני ישראל ויתנו את הכנעני למס והורש לא הורישו׃
Juges 5:19
באו מלכים נלחמו אז נלחמו מלכי כנען בתענך על מי מגדו בצע כסף לא לקחו׃
Josué 21:25
וממחצית מטה מנשה את תענך ואת מגרשה ואת גת רמון ואת מגרשה ערים שתים׃
Exode 23:32
לא תכרת להם ולאלהיהם ברית׃
Deutéronome 7:2
ונתנם יהוה אלהיך לפניך והכיתם החרם תחרים אתם לא תכרת להם ברית ולא תחנם׃
1 Samuel 15:9
ויחמל שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן והבקר והמשנים ועל הכרים ועל כל הטוב ולא אבו החרימם וכל המלאכה נמבזה ונמס אתה החרימו׃
Psaumes 106:34
לא השמידו את העמים אשר אמר יהוה להם׃
Psaumes 106:35
ויתערבו בגוים וילמדו מעשיהם׃
Jérémie 48:10
ארור עשה מלאכת יהוה רמיה וארור מנע חרבו מדם׃