Josué 10:38
וישב יהושע וכל ישראל עמו דברה וילחם עליה׃
Josué 10:39
וילכדה ואת מלכה ואת כל עריה ויכום לפי חרב ויחרימו את כל נפש אשר בה לא השאיר שריד כאשר עשה לחברון כן עשה לדברה ולמלכה וכאשר עשה ללבנה ולמלכה׃
Josué 15:15
ויעל משם אל ישבי דבר ושם דבר לפנים קרית ספר׃