Apocalypse 8:7
והמלאך הראשון תקע בשופר ויהי ברד ואש בלולים בדם ותשלך ארצה ותשרף שלישית העץ וכל ירק עשב נשרף׃
Apocalypse 8:10
והמלאך השלישי תקע בשופר ויפל מן השמים כוכב גדול בער כלפיד ויפל על שלישית הנהרות ועל מעינות המים׃
Apocalypse 8:12
והמלאך הרביעי תקע בשופר ותכה שלישית השמש ושלישית הירח ושלישית הכוכבים למען תחשך שלישיתם והיום לא יאיר שלישיתו וכן גם הלילה׃
Apocalypse 16:3
וישפך השני את קערתו על הים ויהי לדם כדם חלל ותמת כל נפש חיה אשר בים׃
Exode 7:21
והדגה אשר ביאר מתה ויבאש היאר ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאר ויהי הדם בכל ארץ מצרים׃
Zacharie 13:8
והיה בכל הארץ נאם יהוה פי שנים בה יכרתו יגועו והשלשית יותר בה׃
Psaumes 48:7
ברוח קדים תשבר אניות תרשיש׃
Esaïe 2:16
ועל כל אניות תרשיש ועל כל שכיות החמדה׃
Esaïe 23:1
משא צר הילילו אניות תרשיש כי שדד מבית מבוא מארץ כתים נגלה למו׃