Apocalypse 8:3
ויבא מלאך אחר ויגש אל המזבח ומחתת זהב בידו ותנתן לו קטרת הרבה לתתה עם תפלות כל הקדשים על מזבח הזהב אשר לפני הכסא׃
Apocalypse 15:8
וימלא ההיכל עשן מכבוד אלהים ועזו ולא יכל איש לבוא אל ההיכל עד אשר כלו שבע המכות אשר בידי שבעה המלאכים׃
Exode 30:1
ועשית מזבח מקטר קטרת עצי שטים תעשה אתו׃
Psaumes 141:2
תכון תפלתי קטרת לפניך משאת כפי מנחת ערב׃
Luc 1:10
וכל קהל העם היו מתפללים בחוץ בעת הקטרת׃