Apocalypse 16:8
וישפך המלאך הרביעי את קערתו על השמש וינתן לו לצרב את בני אדם באש׃
Apocalypse 16:9
ויצרבו בני אדם בחם גדול ויגדפו את שם אלהים אשר לו הממשלה על המכות האלה ולא שבו לתת לו הכבוד׃
Esaïe 13:10
כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם חשך השמש בצאתו וירח לא יגיה אורו׃
Esaïe 24:23
וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך יהוה צבאות בהר ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד׃
Jérémie 4:23
ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו ואל השמים ואין אורם׃
Ezechiel 32:7
וכסיתי בכבותך שמים והקדרתי את ככביהם שמש בענן אכסנו וירח לא יאיר אורו׃
Ezechiel 32:8
כל מאורי אור בשמים אקדירם עליך ונתתי חשך על ארצך נאם אדני יהוה׃
Joël 2:10
לפניו רגזה ארץ רעשו שמים שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם׃
Joël 2:31
השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Amos 8:9
והיה ביום ההוא נאם אדני יהוה והבאתי השמש בצהרים והחשכתי לארץ ביום אור׃
Matthieu 24:29
ומיד אחרי צרת הימים ההם תחשך השמש והירח לא יגיה אורו והכוכבים יפלו מן השמים וכחות השמים יתמוטטו׃
Matthieu 27:45
ומשעה הששית היה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית׃
Marc 13:24
והיה בימים ההם אחרי הצרה ההיא תחשך השמש והירח לא יגיה אורו׃
Marc 15:33
ובהיות השעה הששית היה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית׃
Luc 21:25
והיו אתות בשמש ובירח ובכוכבים ועל הארץ מצוקה לגוים ומבוכה מהמית הים ודכיו׃
Luc 23:44
ויהי כשעה הששית והנה חשך על כל הארץ עד השעה התשיעית׃
Luc 23:45
ויחשך השמש ותקרע פרכת ההיכל לשנים קרעים׃
Actes 2:20
השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃
Exode 10:21-23
21
ויאמר יהוה אל משה נטה ידך על השמים ויהי חשך על ארץ מצרים וימש חשך׃
22
ויט משה את ידו על השמים ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים׃
23
לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבתם׃
2 Corinthiens 4:4
אשר אלהי העולם הזה עור בהם את דעות הסוררים לבלתי זרח להם נגה בשורת כבוד המשיח אשר הוא צלם האלהים׃
2 Thessaloniciens 2:9-12
9
את אשר יבוא כחזקת השטן ברב כח ובאתות ובמופתי שקר׃
10
ובכל מרמת און באבדים תחת אשר לא קבלו את אהבת האמת להושע׃
11
ובעבור זאת ישלח להם האלהים מדוחי שוא להאמין בשקר׃
12
למען ידונו בל אשר לא האמינו באמת כי אם רצו בעולה׃