Deutéronome 29:18
פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו ללכת לעבד את אלהי הגוים ההם פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה׃
Ruth 1:20
ותאמר אליהן אל תקראנה לי נעמי קראן לי מרא כי המר שדי לי מאד׃
Proverbes 5:4
ואחריתה מרה כלענה חדה כחרב פיות׃
Jérémie 9:15
לכן כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל הנני מאכילם את העם הזה לענה והשקיתים מי ראש׃
Jérémie 23:15
לכן כה אמר יהוה צבאות על הנבאים הנני מאכיל אותם לענה והשקתים מי ראש כי מאת נביאי ירושלם יצאה חנפה לכל הארץ׃
Lamentations 3:5
בנה עלי ויקף ראש ותלאה׃
Lamentations 3:19
זכר עניי ומרודי לענה וראש׃
Amos 5:7
ההפכים ללענה משפט וצדקה לארץ הניחו׃
Amos 6:12
הירצון בסלע סוסים אם יחרוש בבקרים כי הפכתם לראש משפט ופרי צדקה ללענה׃
Hébreux 12:15
והזהרו פן יש בכם איש מתאחר מחסד אלהים פן יוגיעכם שרש פרה לענה ויטמאו בו רבים׃
Exode 15:23
ויבאו מרתה ולא יכלו לשתת מים ממרה כי מרים הם על כן קרא שמה מרה׃