Apocalypse 4:6
ולפני הכסא ים זכוכית כעין הקרח ובין הכסא וסביב לכסא ארבע חיות מלאות עינים מלפניהם ומאחריהם׃
Génèse 49:9
גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו׃
Nombres 2:2-34
2
איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו׃
3
והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב׃
4
וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃
5
והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער׃
6
וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃
7
מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן חלן׃
8
וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃
9
כל הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאתם ראשנה יסעו׃
10
דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור׃
11
וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות׃
12
והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורי שדי׃
13
וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות׃
14
ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן דעואל׃
15
וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים׃
16
כל הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו׃
17
ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם׃
18
דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד׃
19
וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃
20
ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃
21
וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים׃
22
ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני׃
23
וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃
24
כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו׃
25
דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי׃
26
וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות׃
27
והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן׃
28
וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות׃
29
ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן׃
30
וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃
31
כל הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם׃
32
אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת לצבאתם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃
33
והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה׃
34
ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו׃
Nombres 23:24
הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה׃
Nombres 24:9
כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו מברכיך ברוך וארריך ארור׃
Proverbes 28:2
בפשע ארץ רבים שריה ובאדם מבין ידע כן יאריך׃
Ezechiel 1:10
ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל הימין לארבעתם ופני שור מהשמאול לארבעתן ופני נשר לארבעתן׃
Ezechiel 10:14
וארבעה פנים לאחד פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי פני נשר׃
Ezechiel 10:21
ארבעה ארבעה פנים לאחד וארבע כנפים לאחד ודמות ידי אדם תחת כנפיהם׃
Ezechiel 1:10
ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל הימין לארבעתם ופני שור מהשמאול לארבעתן ופני נשר לארבעתן׃
1 Corinthiens 9:9
כי כתוב בתורת משה לא תחסם שור בדישו הלשורים הושש האלהים׃
1 Corinthiens 9:10
או אך למעננו מדבר אכן למעננו נכתב כי החרש יחרש אלי תקוה והדש ידוש אלי תקוה לקחת חלקו בתקוה׃
1 Corinthiens 14:20
אחי אל תהיו ילדים בבינה רק לרע היו עללים ובבינה היו שלמים׃
Deutéronome 28:49
ישא יהוה עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשנו׃
2 Samuel 1:23
שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו׃
Esaïe 40:31
וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃
Ezechiel 1:8
וידו אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם ופניהם וכנפיהם לארבעתם׃
Ezechiel 1:10
ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל הימין לארבעתם ופני שור מהשמאול לארבעתן ופני נשר לארבעתן׃
Ezechiel 10:14
וארבעה פנים לאחד פני האחד פני הכרוב ופני השני פני אדם והשלישי פני אריה והרביעי פני נשר׃
Daniel 7:4
קדמיתא כאריה וגפין די נשר לה חזה הוית עד די מריטו גפיה ונטילת מן ארעא ועל רגלין כאנש הקימת ולבב אנש יהיב לה׃
Abdias 1:4
אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קנך משם אורידך נאם יהוה׃