Apocalypse 20:1-3
1
וארא מלאך יורד מן השמים ובידו מפתח התהום וכבל גדול׃
2
ויתפש את התנין את הנחש הקדמוני הוא המלשין והוא השטן ויאסרהו לאלף שנים׃
3
וישליכהו בתהום ויסגר בעדו ויחתם עליו למען לא ידיח עוד את הגוים עד כלות אלף השנים ואחרי כן יתר לזמן מצער׃
Ephésiens 2:2
אשר התהלכתם בהם לפי דור העולם הזה כרצון שר ממשלת האויר והוא הרוח הפעל כעת בבני המרי׃
Ephésiens 6:12
כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המשלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים׃
Apocalypse 16:1
ואשמע קול גדול מן ההיכל האמר אל שבעת המלאכים לכו ושפכו את קערת חמת האלהים ארצה׃
Apocalypse 11:19
ויפתח היכל יהוה בשמים וירא ארון בריתו בהיכל ויהי ברקים וקלות ורעמים ורעש וברד כבד׃
Apocalypse 14:17
ומלאך אחר יצא מן ההיכל אשר בשמים וגם לו מגל מלטש בידו׃
Apocalypse 15:5
ואחרי כן ראיתי והנה נפתח היכל משכן העדות בשמים׃
Apocalypse 15:6
ויצאו מן ההיכל שבעה המלאכים הנשאים את שבע המכות מלבשים בד טהור וצח וחגורים אזורי זהב על לבביהם׃
Apocalypse 10:6
וישבע בחי עולמי העולמים אשר ברא את השמים וכל אשר בהם והארץ וכל אשר בה והים וכל אשר בו כי לא יהיה עוד זמן׃
Apocalypse 10:7
אך בימי קול המלאך השביעי בעת עמדו לתקוע ונשלם סוד האלהים כאשר בשר את עבדיו הנביאים׃
Apocalypse 21:6
ויאמר אלי היה נהיתה אני האלף והתו הראש והסוף אני אתן לצמא ממעין מים חיים חנם׃
Daniel 12:7-13
7
ואשמע את האיש לבוש הבדים אשר ממעל למימי היאר וירם ימינו ושמאלו אל השמים וישבע בחי העולם כי למועד מועדים וחצי וככלות נפץ יד עם קדש תכלינה כל אלה׃
8
ואני שמעתי ולא אבין ואמרה אדני מה אחרית אלה׃
9
ויאמר לך דניאל כי סתמים וחתמים הדברים עד עת קץ׃
10
יתבררו ויתלבנו ויצרפו רבים והרשיעו רשעים ולא יבינו כל רשעים והמשכלים יבינו׃
11
ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם ימים אלף מאתים ותשעים׃
12
אשרי המחכה ויגיע לימים אלף שלש מאות שלשים וחמשה׃
13
ואתה לך לקץ ותנוח ותעמד לגרלך לקץ הימין׃
Jean 19:30
ויקח ישוע את החמץ ויאמר כלה ויט את ראשו ויפקד את רוחו׃