Apocalypse 3:3
זכור את אשר קבלת ושמעת ושמרה זאת ושובה ואם לא תשקד הנני בא עליך כגנב ולא תדע באי זו שעה אבא עליך׃
Matthieu 24:43
ואת זאת הבינו אשר לו ידע בעל הבית באי זו אשמורה יבא הגנב כי עתה שקד ולא הניח לחתר את ביתו׃
1 Thessaloniciens 5:2
הלא אף אתם ידעתם היטב כי יום יהוה כגנב בלילה כן בוא יבוא׃
1 Thessaloniciens 5:3
כי בעת אמרם שלום ושלוה יבא עליהם השבר פתאם כחבלים על ההרה ולא יוכלו להמלט׃
2 Pierre 3:10
בא יבא יום יהוה כגנב בלילה אז השמים בשאון יחלפו והיסדות יבערו והתמגגו והארץ והמעשים אשר עליה ישרפו׃
Matthieu 24:42
לכן שקדו כי אינכם יודעים באי זו שעה יבא אדניכם׃
Matthieu 25:13
לכן שקדו כי אינכם יודעים את היום ואת השעה אשר יבא בה בן האדם׃
Matthieu 26:41
שקדו והתפללו פן תבאו לידי נסיון הן הרוח היא חפצה והבשר הוא רפה׃
Marc 13:33-37
33
ראו שקדו והתפללו כי לא ידעתם מתי תהיה העת׃
34
והיה כאיש הולך למרחק אשר עזב את ביתו ויתן שלטן לעבדיו ולאיש איש את מלאכתו וגם את השוער צוה לשקד׃
35
לכן שקדו כי לא ידעתם מתי יבוא בעל הבית אם לעת ערב או בחצות הלילה אם בעת קריאת הגבר או בבקר׃
36
פן יבוא פתאם ומצא אתכם ישנים׃
37
ואת אשר אמרתי לכם אמר אני לכל שקדו׃
Marc 14:38
שקדו והתפללו פן תבאו לידי נסיון הן הרוח היא חפצה והבשר רפה׃
Luc 12:37-43
37
אשרי העבדים ההם אשר בבוא האדון ימצאם שקדים אמן אמר אני לכם כי יתאזר ויושיבם וילך לשרת אותם׃
38
ואם יבוא באשמרה השנית או באשמרה השלישית וכן ימצא אשרי העבדים ההם׃
39
וזאת דעו אשר אם ידע ידע בעל הבית באי זו שעה יבוא הגנב כי עתה שקד שקוד ולא יתן לחתר את ביתו׃
40
לכן גם אתם היו נכונים כי בשעה אשר לא פללתם יבוא בן האדם׃
41
ויאמר פטרוס אדנינו הלנו אתה אמר את המשל הזה אם גם לכל אדם׃
42
ויאמר האדון מי הוא אפוא הסכן הנאמן והנבון אשר יפקידהו האדון על עבדתו לתת את ארחתם בעתו׃
43
אשרי העבד ההוא אשר בבא אדניו ימצאהו עשה כן׃
Luc 21:36
לכן שקדו בכל עת והתפללו למען תעצרו כח להמלט מכל העתידות האלה ולהתיצב לפני בן האדם׃
Actes 20:31
על כן שקדו וזכרו כי שלש שנים יומם ולילה לא חדלתי לדבר על לב כל אחד מכם בדמעות׃
1 Thessaloniciens 5:6
לכן אל נא נרדם כמו האחרים כי אם נשקד וננזר׃
1 Pierre 4:7
הן קץ הכל קרב לכן היו צנועים וערים להתפלל׃
Apocalypse 3:4
יש לך גם בסרדיס שמות מעטים אשר לא גאלו את מלבושיהם ויתהלכו אתי לבשי לבנים כי ראוים הם לזאת׃
Apocalypse 3:18
אני איעצך לפנות מאתי זהב צרוף באש למען תעשיר ובגדים לבנים למען תתכסה בהם ולא תראה בשת ערותות ולמשח עיניך קלורית למען תראה׃
Exode 32:25
וירא משה את העם כי פרע הוא כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם׃
Esaïe 47:3
תגל ערותך גם תראה חרפתך נקם אקח ולא אפגע אדם׃
Ezechiel 16:37
לכן הנני מקבץ את כל מאהביך אשר ערבת עליהם ואת כל אשר אהבת על כל אשר שנאת וקבצתי אתם עליך מסביב וגליתי ערותך אלהם וראו את כל ערותך׃
Osée 2:3
פן אפשיטנה ערמה והצגתיה כיום הולדה ושמתיה כמדבר ושתה כארץ ציה והמתיה בצמא׃
Habaquq 2:15
הוי משקה רעהו מספח חמתך ואף שכר למען הביט על מעוריהם׃
2 Corinthiens 5:3
באשר אחרי לבשנהו לא נמצא ערמים׃