Apocalypse 6:9
וכפתחו החותם החמישי וארא מתחת למזבח את נפשות הטבוחים על דבר האלהים ועל העדות אשר היתה להם׃
Apocalypse 6:10
ויזעקו בקול גדול ויאמרו עד מתי אדני הקדוש והאמתי לא תשפט ולא תקום את דמינו מישבי הארץ׃
Apocalypse 16:8
וישפך המלאך הרביעי את קערתו על השמש וינתן לו לצרב את בני אדם באש׃
Apocalypse 14:15
ומלאך אחר יצא מן ההיכל ויזעק בקול גדול אל הישב על הענן לאמר שלח מגלך וקצר כי באה העת לקצר כי יבש קציר הארץ׃
Apocalypse 14:16
וישלח הישב בענן את מגלו בארץ והארץ נקצרה׃
Joël 3:13
שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי מלאה גת השיקו היקבים כי רבה רעתם׃