Génèse 43:23
ויאמר שלום לכם אל תיראו אלהיכם ואלהי אביכם נתן לכם מטמון באמתחתיכם כספכם בא אלי ויוצא אלהם את שמעון׃
Daniel 4:1
נבוכדנצר מלכא לכל עממיא אמיא ולשניא די דארין בכל ארעא שלמכון ישגא׃
Galates 5:16
והנני אמר התהלכו ברוח ולא תמלאו את תאות הבשר׃
Ephésiens 6:23
השלום לאחים והאהבה עם האמונה מאת האלהים האב ומאת האדון ישוע המשיח׃
1 Pierre 5:14
שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקת אהבה שלום לכלכם אשר במשיח ישוע אמן׃
Romains 16:10
שאלו לשלום אפליס הבחון במשיח שאלו לשלום בני ביתו של אריסטובלוס׃
Romains 16:11
שאלו לשלום הורודיון קרובי שאלו לשלום בני ביתו של נרקיסוס אשר הם באדנינו׃
Romains 16:1-16
1
והנני מזכיר לכם לטוב את פובי אחותנו שהיא משמשת הקהלה אשר בקנכרי׃
2
אשר תקבלוה באדנינו כראוי לקדושים ותעזרו לה בכל אשר תצטרך לכם כי היתה גם היא עזרת לרבים וגם לעצמי׃
3
שאלו לשלום פריסקלא ועקילס שהם חברי בעבודת המשיח ישוע׃
4
ואשר מסרו את צוארם בעד נפשי ולא אני לבדי אודה להם כי גם כל קהלות הגוים וגם לשלום הקהלה בביתם׃
5
שאלו לשלום אפינטוס חביבי שהוא ראשית אכיא למשיח׃
6
שאלו לשלום מרים שעמלה עמל רב בעבורנו׃
7
שאלו לשלום אנדרוניקוס ויוניס שהם קרובי ואסורים אתי ולהם שם בשליחים ולפני היו במשיח׃
8
שאלו לשלום אמפליאס חביבי באדנינו׃
9
שאלו לשלום אורבנוס חברנו בעבודת המשיח ולשלום אסטכים חביבי׃
10
שאלו לשלום אפליס הבחון במשיח שאלו לשלום בני ביתו של אריסטובלוס׃
11
שאלו לשלום הורודיון קרובי שאלו לשלום בני ביתו של נרקיסוס אשר הם באדנינו׃
12
שאלו לשלום טרופינה וטרופסה העמלות באדנינו שאלו לשלום פרסיס החביבה שעמלה עמל רב באדנינו׃
13
שאלו לשלום רופוס הנבחר באדנינו ולשלום אמו שהיא כאם לי׃
14
שאלו לשלום אסונקריטוס ופליגון והרמס ופטרובס יהרמיס והאחים אשר אתם׃
15
שאלו לשלום פילולוגוס ויוליא נירוס ואחותו ואולומפס וכל הקדושים אשר אתם׃
16
שאלו לשלום איש את רעהו בנשיקה הקדושה קהלות המשיח שאלות לשלומכם׃