Exode 23:2
לא תהיה אחרי רבים לרעת ולא תענה על רב לנטת אחרי רבים להטת׃
Psaumes 37:27
סור מרע ועשה טוב ושכן לעולם׃
Proverbes 12:11
עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים חסר לב׃
Esaïe 1:16
רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע׃
Esaïe 1:17
למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה׃
Jean 10:27
צאני תשמענה את קולי ואני ידעתין ואחרי תלכנה׃
Jean 12:26
החפץ לשרתני ילך אחרי ובאשר אהיה שם יהיה גם משרתי ואיש אשר ישרתני אתו יכבד אבי׃
1 Corinthiens 4:16
על כן אני מבקש מכם ללכת בעקבותי׃
1 Corinthiens 11:1
לכו בעקבותי כאשר גם אני הלך בעקבות המשיח׃
Ephésiens 5:1
לכן לכו בדרך האלהים כבנים חביבים׃
Philippiens 3:17
אחי היו חברים להלכים אחרי והביטו אל המתהלכים כן כאשר אנחנו מופת לכם׃
1 Thessaloniciens 1:6
ואתם הייתם הלכים בעקבותינו ובעקבות אדנינו בקבלכם את הדבר בתוך עני רב עם חדות רוח הקדש׃
1 Thessaloniciens 2:14
כי אתם אחי הלכתם בעקבי קהלות האלהים אשר בארץ יהודה במשיח ישוע כי סבלתם גם אתם כאלה על ידי בני שבטכם כאשר סבלו גם המה על ידי היהודים׃
2 Timothée 3:10
אבל אתה הלכת אחרי בהוראה ובהנהגה וברצון ובאמונה ובארך הרוח ובאהבה ובסבלנות׃
Hébreux 6:12
שלא תעצלו כי אם תלכו בעקבות היורשים באמונה וארך רוח את ההבטחות׃
1 Pierre 3:13
ומי ירע לכם אם תקנאו לעשות הטוב׃
1 Pierre 3:11
יסור מרע ויעשה טוב יבשק שלום וירדפהו׃
1 Jean 2:29
אם ידעתם כי צדיק הוא דעו כי כל עשה צדקה נולד ממנו׃
1 Jean 3:6-9
6
כל העמד בו לא יחטא כל החוטא לא ראהו גם לא ידעו׃
7
בני אל יתעה אתכם איש העשה צדקה צדיק הוא כאשר הוא צדיק׃
8
והעשה חטא מן השטן הוא כי השטן חטא מראש לזאת נגלה בן האלהים להפר את פעלות השטן׃
9
כל הנולד מאלהים לא יחטא כי זרעו בו יקום ולא יוכל לחטא כי מאלהים נולד׃
Jean 3:20
כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃