1 Jean 4:9
בזאת נראתה אהבת האלהים לנו כי שלח האלהים את בנו את יחידו לעולם למען נחיה על ידו׃
1 Jean 4:10
בזאת היא האהבה לא שאנחנו אהבנו את האלהים כי אם הוא אהב אותנו וישלח את בנו לכפרה על חטאתינו׃
1 Jean 3:1
ראו מה גדלה אהבת האב הנתונה לנו אשר נקרא בני האלהים על כן העולם איננו ידע אתנו יען כי אותו לא ידע׃
1 Jean 3:16
בזאת הכרנו את האהבה כי הוא נתן את נפשו בעדנו גם אנחנו חיבים לתת את נפשתינו בעד אחינו׃
Psaumes 18:1-3
1
למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃
2
יהוה סלעי ומצודתי ומפלטי אלי צורי אחסה בו מגני וקרן ישעי משגבי׃
3
מהלל אקרא יהוה ומן איבי אושע׃
Psaumes 31:19
מה רב טובך אשר צפנת ליראיך פעלת לחסים בך נגד בני אדם׃
Psaumes 36:7-9
7
מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃
8
ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃
9
כי עמך מקור חיים באורך נראה אור׃
Esaïe 64:4
ומעולם לא שמעו לא האזינו עין לא ראתה אלהים זולתך יעשה למחכה לו׃
1 Corinthiens 2:9
אלא ככתוב אשר עין לא ראתה ואזן לא שמעה ולא עלה על לב אנוש את אשר הכין האלהים לאהביו׃
1 Jean 4:8
ואשר איננו אהב לא ידע את האלהים כי האלהים הוא אהבה׃
1 Jean 4:12
את האלהים לא ראה איש מעולם ואם נאהב איש את רעהו האלהים יעמד בקרבנו ואהבתו נשלמה בנו׃
1 Jean 4:13
בזאת נדע אשר בו נקום והוא בנו כי נתן לנו מרוחו׃
1 Jean 4:12
את האלהים לא ראה איש מעולם ואם נאהב איש את רעהו האלהים יעמד בקרבנו ואהבתו נשלמה בנו׃
1 Jean 3:24
והשמר את מצותיו יקום בו והוא בו ובזאת נדע כי הוא שכן בנו ברוח אשר נתן לנו׃