1 Jean 2:4-6
4
האמר הכרתיו ואת מצותיו לא ישמר כזב הוא והאמת אין בו׃
5
אבל השמר את דברו בו נשלמה באמת אהבת אלהים ובזאת נדע כי בו אנחנו׃
6
האמר כי בו יעמד עליו להתהלך בדרך אשר גם הוא הלך׃
1 Jean 3:14
אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות׃
1 Jean 3:19
ובזאת נדעה כי מן האמת אנחנו ולפניו נשקיט את לבותינו׃
1 Jean 4:13
בזאת נדע אשר בו נקום והוא בנו כי נתן לנו מרוחו׃
1 Jean 5:19
ידענו כי מאלהים אנחנו וכל העולם ברע הוא׃
Esaïe 53:11
מעמל נפשו יראה ישבע בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים ועונתם הוא יסבל׃
Jean 17:3
ואלה הם חיי העולמים לדעת אתך אשר אתה לבדך אל אמת ואת ישוע המשיח אשר שלחת׃
2 Corinthiens 4:6
כי האלהים אשר אמר ויפע אור מחשך הוא הופיע בלבנו להפיץ אור דעת כבוד האלהים אשר בפני המשיח׃
1 Jean 3:22
וכל אשר נשאל מאתו נקבל כי נשמר את מצותיו ונעשה את הרצוי לפניו׃
1 Jean 3:23
וזאת היא מצותו להאמין בשם בנו ישוע המשיח ולאהבה איש את רעהו כאשר צונו׃
1 Jean 5:3
כי זאת אהבת אלהים היא אשר נשמר את מצותיו ומצותיו אינן כבדות׃
Psaumes 119:6
אז לא אבוש בהביטי אל כל מצותיך׃
Psaumes 119:32
דרך מצותיך ארוץ כי תרחיב לבי׃
Luc 6:46
ולמה זה אתם קראים לי אדני אדני ואינכם עשים את אשר אני אמר׃
Jean 14:15
אם אהבתם אתי את מצותי תשמרו׃
Jean 14:21-24
21
מי אשר מצותי אתו וינצרן זה הוא אשר יאהבני ואהבי אהוב הוא לאבי ואני אהבהו ואליו אתודע׃
22
ויאמר אליו יהודה לא יהודה איש קריות אדני מה הוא זה כי תחפץ להתודע אלינו ולא לעולם׃
23
ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו׃
24
ואשר לא יאהבני הוא לא ישמר את דברי והדבר אשר שמעתם לא שלי הוא כי אם של אבי אשר שלחני׃
Jean 15:10
אם תשמרו את מצותי תעמדו באהבתי כאשר שמרתי גם אני את מצות אבי ועמדתי באהבתו׃
Jean 15:14
ואתם ידידי אתם אם תעשו את אשר אני מצוה אתכם׃
1 Thessaloniciens 4:1
ועוד נבקשה מכם אחי ונזהיר אתכם באדנינו ישוע כי כאשר קבלתם מאתנו איך לכם להתהלך ולמצא חן בעיני האלהים כן תוסיפו וכן תרבו עוד׃
1 Thessaloniciens 4:2
כי ידעתם את המצות אשר נתנו לכם בשם האדון ישוע׃
Hébreux 5:9
ואחרי אשר השלם היה ממציא תשועת עולמים לכל שמעיו׃
Apocalypse 22:14
אשרי העשים את מצותיו למען תהיה ממשלתם בעץ החיים ובאו העירה דרך השערים׃