Romains 12:13
השתתפו בצרכי הקדושים רדפו הכנסת ארחים׃
Romains 16:23
גיוס המארח אותי ואת כל הקהלה שאל לשלומכם ארסטוס סכן העיר וקורטוס אחינו שאלים לשלומכם׃
1 Timothée 3:2
ופקיד העדה צריך להיות איש אשר אין בו דפי בעל אשה אחת משל ברוחו צנוע ונחמד לבריות מכניס ארחים ומבין ללמד ולא אהב יין ולא נוח להכות ולא בצע בצע רע׃
Tite 1:8
כי אם יהי מכניס ארחים ואהב טוב וצנוע וצדיק וקדוש וכבש את יצרו׃
Hébreux 13:2
הכנסת ארחים אל תשכחו כי יש אשר הכניסו בה מלאכים ולא ידעו׃
Hébreux 13:16
ואל תשכחו לגמל חסד ולתת לאביונים כי זבחים כאלה יערבו לאלהים׃
2 Corinthiens 9:7
וכל איש כאשר ידבנו לבו לא מצער ולא מאנס כי הנתן בלב שמח יאהבנו אלהים׃
Philippiens 2:14
עשו כל דבר בלא תלנות ובלא מזמות׃
Philemon 1:14
אבל בלי רצונך לא אביתי לעשות דבר למען לא תהיה טובתך באנס כי אם בנדבה׃
Jacques 5:9
אחי אל תתאוננו איש על רעהו פן תשפטו הנה השופט עמד לפתח׃