Génèse 38:30
ואחר יצא אחיו אשר על ידו השני ויקרא שמו זרח׃
Nombres 26:20
ויהיו בני יהודה למשפחתם לשלה משפחת השלני לפרץ משפחת הפרצי לזרח משפחת הזרחי׃
1 Chroniques 2:4-7
4
ותמר כלתו ילדה לו את פרץ ואת זרח כל בני יהודה חמשה׃
5
בני פרץ חצרון וחמול׃
6
ובני זרח זמרי ואיתן והימן וכלכל ודרע כלם חמשה׃
7
ובני כרמי עכר עוכר ישראל אשר מעל בחרם׃