1 Chroniques 15:26
ויהי בעזר האלהים את הלוים נשאי ארון ברית יהוה ויזבחו שבעה פרים ושבעה אילים׃
Matthieu 24:13
והמחכה עד עת קץ הוא יושע׃
Galates 6:9
ואנחנו בעשות הטוב אל נחת כי נקצר בעתו אם לא נרפה׃