Josué 4:2
קחו לכם מן העם שנים עשר אנשים איש אחד איש אחד משבט׃
Josué 4:9
ושתים עשרה אבנים הקים יהושע בתוך הירדן תחת מצב רגלי הכהנים נשאי ארון הברית ויהיו שם עד היום הזה׃