Exode 3:10
ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי בני ישראל ממצרים׃
Exode 4:12
ועתה לך ואנכי אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר׃
Exode 4:13
ויאמר בי אדני שלח נא ביד תשלח׃
Psaumes 105:26
שלח משה עבדו אהרן אשר בחר בו׃
Exode 7:1-12
1
ויאמר יהוה אל משה ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך׃
2
אתה תדבר את כל אשר אצוך ואהרן אחיך ידבר אל פרעה ושלח את בני ישראל מארצו׃
3
ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אתתי ואת מופתי בארץ מצרים׃
4
ולא ישמע אלכם פרעה ונתתי את ידי במצרים והוצאתי את צבאתי את עמי בני ישראל מארץ מצרים בשפטים גדלים׃
5
וידעו מצרים כי אני יהוה בנטתי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם׃
6
ויעש משה ואהרן כאשר צוה יהוה אתם כן עשו׃
7
ומשה בן שמנים שנה ואהרן בן שלש ושמנים שנה בדברם אל פרעה׃
8
ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר׃
9
כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין׃
10
ויבא משה ואהרן אל פרעה ויעשו כן כאשר צוה יהוה וישלך אהרן את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין׃
11
ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים ויעשו גם הם חרטמי מצרים בלהטיהם כן׃
12
וישליכו איש מטהו ויהיו לתנינם ויבלע מטה אהרן את מטתם׃
Psaumes 78:43-51
43
אשר שם במצרים אתותיו ומופתיו בשדה צען׃
44
ויהפך לדם יאריהם ונזליהם בל ישתיון׃
45
ישלח בהם ערב ויאכלם וצפרדע ותשחיתם׃
46
ויתן לחסיל יבולם ויגיעם לארבה׃
47
יהרג בברד גפנם ושקמותם בחנמל׃
48
ויסגר לברד בעירם ומקניהם לרשפים׃
49
ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים׃
50
יפלס נתיב לאפו לא חשך ממות נפשם וחיתם לדבר הסגיר׃
51
ויך כל בכור במצרים ראשית אונים באהלי חם׃
Psaumes 105:27-36
27
שמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם׃
28
שלח חשך ויחשך ולא מרו את דבריו׃
29
הפך את מימיהם לדם וימת את דגתם׃
30
שרץ ארצם צפרדעים בחדרי מלכיהם׃
31
אמר ויבא ערב כנים בכל גבולם׃
32
נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם׃
33
ויך גפנם ותאנתם וישבר עץ גבולם׃
34
אמר ויבא ארבה וילק ואין מספר׃
35
ויאכל כל עשב בארצם ויאכל פרי אדמתם׃
36
ויך כל בכור בארצם ראשית לכל אונם׃
Psaumes 135:8
שהכה בכורי מצרים מאדם עד בהמה׃
Psaumes 135:9
שלח אתות ומפתים בתוככי מצרים בפרעה ובכל עבדיו׃
Psaumes 136:10
למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו׃