Génèse 12:1-4
1
ויאמר יהוה אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך׃
2
ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה׃
3
ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה׃
4
וילך אברם כאשר דבר אליו יהוה וילך אתו לוט ואברם בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן׃
Néhémie 9:7
אתה הוא יהוה האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם׃
Néhémie 9:8
ומצאת את לבבו נאמן לפניך וכרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני החתי האמרי והפרזי והיבוסי והגרגשי לתת לזרעו ותקם את דבריך כי צדיק אתה׃
Actes 7:2
ויען ויאמר אנשים אחים ואבות שמעו אלהי הכבוד נראה אל אברהם אבינו בהיותו בארם נהרים לפני שבתו בחרן׃
Actes 7:3
ויאמר אליו לך לך מארצך וממולדתך ובא אל הארץ אשר אראך׃
Génèse 21:2
ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים׃
Génèse 21:3
ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק׃
Psaumes 127:3
הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃