Deutéronome 34:5
וימת שם משה עבד יהוה בארץ מואב על פי יהוה׃
Juges 2:8
וימת יהושע בן נון עבד יהוה בן מאה ועשר שנים׃
Psaumes 115:17
לא המתים יהללו יה ולא כל ירדי דומה׃
2 Timothée 4:7
המלחמה הטובה נלחמתי את המרוצה השלמתי את האמונה שמרתי׃
2 Timothée 4:8
ומעתה שמור לי כתר הצדקה אשר ביום ההוא יתננו לי האדון השפט הצדיק ולא לי לבדי כי גם לכל אהבי הופעתו׃
Apocalypse 14:13
ואשמע קול מן השמים מדבר אלי כתב אשרי המתים אשר ימותו באדון מעתה אמנם כן אמר הרוח למען ינוחו מעמלם ומעשיהם הלך ילכו אחריהם׃
Génèse 50:22
וישב יוסף במצרים הוא ובית אביו ויחי יוסף מאה ועשר שנים׃
Génèse 50:26
וימת יוסף בן מאה ועשר שנים ויחנטו אתו ויישם בארון במצרים׃